Artikel 1

  1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.

Artikel 2

  1. Gedurende de tijd, dat huurder over de Vespa beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de Vespa, zoals extra benzine, olie, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
  1. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de Vespa zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

Reparaties aan de Vespa zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde boorddocumenten.

Artikel 5

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de Vespa geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen, die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de Vespa met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de cascoverzekering gedekt is.
  1. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  1. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  1. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect van de Vespa, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 7

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de Vespa, en opgetreden met betrekking tot de Vespa en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak, danwel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de Vespa of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de Vespa  met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

Indien de Vespa per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de motor niet 's avonds voor 18.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de Vespa dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 10

Indien de gehuurde Vespa niet binnen de afgesproken  huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de Vespa te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van  € 50. + extra huurtijd van het aantal dag(-en)

Artikel 11

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de Vespa door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten:

Sitemap - Disclaimer - Webdesign by Vector BROSS